• TEACHER LIST
  • รายการครูชำนาญการพิเศษ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายมนตรี มาลาพุด ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนยะ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
2 นายพีระนัส เป็งใจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
3 นางธันยพร เมืองนาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
4 นายเดช กุณาธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
5 นางอำไพ ไพศาล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
6 นางสาวอชิรญาณ์ นาระต๊ะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
7 นางสมพิศ คำแปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
8 นางอมรรัตน์ กันธิยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
9 นางละมัย ธรรมจินดา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
10 นางวรวีร์ ดวงเด่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
11 นางสุภาวดี ยาวิชัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
12 นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหา ครู ครูชำนาญการพิเศษ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
13 นายสมบูรณ์ พรหมปัญญา ครู ครูชำนาญการพิเศษ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
14 นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
15 นางอารีย์ บัวพัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
16 นางพัชรี จันโม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเมืองอาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
17 นางพัณณิตา ใจชมชื่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
18 นายสมศักดิ์ ดีแป้น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
19 นางกานต์มณี เมทา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเมืองกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
20 นางสมเพชร สุทธหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ วัดพระบาท บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
21 นางนพวรรณ มายะลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
22 นางปรารถนา วงษ์ชื่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
23 นายสุกิจ ใจเรือน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
24 นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
25 นางสายสุนีย์ จันทรชาติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
26 นางยุพิน อินต๊ะพันธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
27 นายสุทัศน์ สิงห์คำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
28 นางโสภี สุทธิวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
29 นางสาวสุภาพร กันทะใจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
30 นางอนงค์ อินต๊ะยศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
31 นายอนันต์ กันทะวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
32 นายอาคม บัวพัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
33 นางวิไลวรรณ แก้วทันใจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
34 นางจารุณี ซื่อตระกูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
35 นางศิริลักษณ์ อินต๊ะยศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
36 นางไพวัลย์ ดรกันหา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
37 นางมณธิดา ปวงคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
38 นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
39 นางศิริพร มะโนรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
40 นางสาวจันทร์เพ็ญ กุกุดเรือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
41 นางวิลาสินี ทะวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
42 นางเกษสุดา เงินคำคง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
43 นางบรรณสรณ์ หล้าเต็น ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
44 นางสิริพร ทองดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
45 นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
46 นางโสภา ธัญธราดล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
47 นางนัฐกานต์ แนบสนิทธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
48 นางสาวกาญจน์สุดา แก้วก๋องมา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
49 นางเสาวนีย์ สุขันคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
50 นางสาวอนงค์พรรณ แสนสุรินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
51 นางณัฐนิช พรหมปัญญา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
52 นางวิจิตรา จันทร์มา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
53 นายโชติ ณ รังษี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
54 นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
55 นางสายศิลป์ น้อยเรือน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
56 นางเนตรนภา นันต๊ะยศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
57 นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
58 นางธีราพร ปินทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
59 นางศรีมร ปินตา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
60 นางสิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
61 นางพัชริน ไชยาเลิศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
62 นางกัษมา แสนคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
63 นางจิราวรรณ ล้อลำเลียง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
64 นางนุชวรา ทิพย์กันทา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
65 นางเกศชฏา ศรีติ๊บ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
66 นายสวัสดิ์ ชัยวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
67 นางโสภาพร ป้อมแสนพล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
68 นางระวีวรรณ เลิศศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
69 นายคำ ทองบือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
70 นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
71 นางชวลี พุฒหมื่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
72 นางทองฉาย ณ ลำปาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
73 นางสุปรานี อินต๊ะยศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
74 นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
75 นางสาวเครือวรรณ ปัญญาจักร ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
76 นางฉันทนา คำแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
77 นางละมัย ธรรมจิญดา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
78 นางปราณี โสภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
79 นางทัศนีย์ ฝั้นชมภู ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
80 นายวิชัย สิทธิฟอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าหลุก สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-08-10
81 นายประธาน ดวงเด่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
82 นางนิรมล ดีแป้น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
83 นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
84 นางพิชญาภัค พุทธวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
85 นางสาวกาญจนา นันธิสิงห์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
86 นายสุรินทร์ ปินนะสุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
87 นางอุทัยรัตน์ บุษบงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
88 นางลาวัลย์ ศรีชูทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
89 นางณปภัช ยอดเมือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
90 นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
91 นายเรวัต แสนพรมมา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
92 นางอำพร ไชย์มูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
93 นายเกษม บุษบงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
94 นายธฤตวัน ใจคำปัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
95 นายพรชัย แก้วอุ่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
96 นายดิเรก พิมพ์ทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
97 นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านวังน้ำหยาด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
98 นางณรัตน์พงค์ อินต๊ะปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
99 นายสุพจน์ คำแปง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
100 นางระเบียบ แสนสีอ่อง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
101 นายโกมุท นุชมา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
102 นางกัลยา ใจหนิม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
103 นายวิบูลย์ รุจิเลิศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านหนองคัน แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
104 นายมีสุข วงษ์ชื่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
105 นายรุ่ง ราชแสนศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
106 นายสมชัย มะโนธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
107 นางนวลทิพย์ สุตาคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
108 นายสมชัย อุปนันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
109 นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
110 นางสาวสิริกร ภัคลดา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
111 นายเกษม มณีวรรณ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
112 นางมลฤดี จิตหาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
113 นางสาวภาวดี ปวีณเกียรติคุณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วัดพุทธนิมิตร สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-08-19
114 นายบุญส่ง กะระวี ครู ครูชำนาญการพิเศษ วัดพุทธนิมิตร สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-08-19
115 นางสมศรี จันระสา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
116 นางอำพร เหลี่ยมวานิช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
117 นางสุนันท์ นิลรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
118 นางนันทริน เขื่อนแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
119 นายสง่า ปาลีกุย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
120 นางธนพร สมใจอ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
121 นายศุภวัชร สมบูรณ์พฤกษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
122 นางผ่องพรรณ์ สิทธิโม๊ะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
123 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
124 นายเรวัฒน์ ชัยวงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
125 นางรัชดาภรณ์ ไชยเดช ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยม่วง สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
126 นางสาวดวงเดือน เสาเมืองมูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
127 นางอรนุช มะโนธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
128 นายอดิศร องอาจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
129 นายกำเนิด แสงปัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
130 นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
131 นางสาวปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
132 นางทิพย์สุธา แก้วชมภู ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
133 นางสาวอังคณา นะที ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
134 นางวิรินดา แสงปัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
135 นางภัทรา แสงคือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
136 นางอารีย์ กรรณิกา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
137 นางมัตติกา ติดนนท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
138 นางสาวธัญญรัตน์ กันแดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
139 นางสาววัชรี ไชยบุตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
140 นางจินตนา บุญเทียม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
141 นางสาวสมร ปานดง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
142 นางวิยะดา สุขสามัคคี ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
143 นางรุจิรา เยาวโสภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
144 นางผ่องพรรณ ใจคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
145 นางวาสนา คำภิระ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
146 นายสหชาติ ชัยวุฒิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
147 นายเอนก โอบอ้อม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
148 ว่าที่ร.ต.ดุสิต นัคคีย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
149 นางสาวอรุณี ปินคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
150 นายพฤกษ์ สารินจา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
151 นายวิรัตน์ ธนะเพิ่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
152 นายฉัตรชัย โปโซโร ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
153 นายประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
154 นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
155 นายวันชัย สุริยมณฑล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
156 นางเกียรติ์สุดา อรุณรัศมีสกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
157 นางนุสรา ใจหาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
158 นางสาวฐิตินันท์ ตันทะรา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
159 นางสุภาพร ร่มโพธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
160 นางรัตนาภรณ์ ร่มโพธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
161 นายอเนก กุออ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่มะลอ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
162 นางผ่องพรรณ พันธ์พิชัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่มะลอ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
163 นายอาทิตย์ โพธิชนะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
164 นางนฤมล จริยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
165 นายครองศักดิ์ เบิกบาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
166 นายสิทธิชัย คีรีรัตนะคำรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
167 นางเพียรใจ รู้ฉลาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
168 นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
169 นางชัชนิตย์ นพคุณมงคลชัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
170 นายวรัชชพล ธรรมปัญญา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
171 นางพรเพ็ญ ปันมูล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
172 นายสมชาย รังษี ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ตูม ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
173 นายไกรศรี อานันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
174 นายพิเจตส์ ปองสุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
175 นายคเณศ พิทาคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-11-04
176 นางบุษบา อินต๊ะพันธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
177 นางเกศริน คนใจบุญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-10
178 นางสาวอนงค์นุช วรรณคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทัพ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-07-10
179 นางสาวพิศประภา อิมัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทัพ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-07-10
180 นางวันวิสาข์ อานันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
181 นางสาวอนงค์ หมอกใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
182 นายวีระ สุรินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
183 นางสาววารุณี ธินวล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
184 นายไกรศิลป์ ใจยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
185 นายนคร ธีรวิทยากุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
186 นางเครือวัลย์ วางวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
187 นางสาวณัฐติญา นันตะละ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
188 นางผ่องพรรณ แก้วคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
189 นางจันทร์เพ็ญ สารินจา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
190 นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
191 นางพจนี ชมมัชยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
192 นางนงลักษณ์ หมีคณะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
193 นางเอื้อมพร ยั่งยืน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
194 นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
195 นางศิริรัตน์ กองอินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
196 นายไพฑูรย์ ใจอ่อน ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
197 นางนิฏฐิตา โยรภัตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
198 นางพวงทอง หมอกใหม่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
199 นายสุภษร เยาวโสภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
200 นางสาวอำไพ สถิตอนันต์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
201 นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยง ครู ครูชำนาญการพิเศษ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
202 นางสาวจันท์สุดา ศรีจา ครู ครูชำนาญการพิเศษ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
203 นายวัชรพล ฤทธิเรืองโรจน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
204 นางอัจฉรียา ปิงกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
205 นางแจ่มจันทร์ เจริญกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
206 นางกูริ ชาญยุทธคีรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
207 นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
208 นายธีรชัย นุกา ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
209 นางอรุณศรี โพเว ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
210 นางเยลา เด่นคีรีรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
211 นายดนุพล ใจอ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
212 นางกานต์พิชชา คำวัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
213 นายวีระพงค์ สันติชัยชาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
214 นายชูเกียรติ สกุลวัฒนะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
215 นายสถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
216 นางสาววิภาดา แก้ววงค์ธิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
217 นายศักดิ์ชัย แสนพิลุม ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-07-13
218 นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
219 นายนิรุตติ์ ชื่นชมธารากุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
220 นางอรุณี สุริยมณฑล ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
221 นางวิไลพรรณ นามแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27