• TEACHER LIST
  • รายการไม่มีวิทยฐานะ#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวพลอยไพลิน สัตย์ธัญญากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนยะ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
2 นางสาวสุนิสา จันทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
3 นางสาวพิมลพรรณ ปันป่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
4 นางกาญจนา สุปินโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
5 นายกรกฤต พรหมพิจารณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
6 นางปาจรีย์ ตาละวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
7 นางสาวอรพรรณ เดชชิต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
8 นางสาวอัมพร อินตาลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
9 นางอรทัย พิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
10 นายสันติภาพ ยิ่งสินสุวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
11 นายสุรสิทธิ์ ภูผานิรันดร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
12 นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
13 นางอำไพ ใจมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเมืองอาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
14 นายพงศา แยนสัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
15 นางสาวฤทัยรัตน์ ไชยคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วัดพระบาท บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
16 นางสาวพีชานิกา จอมรักษาคีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
17 นางสาวพิมชนก อนุมะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
18 นางสาวปิยะเนตร กำทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
19 นางสาวปรียาภรณ์ ทาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง 2020-04-27
20 นางสาวกรวิภา อวดสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
21 นางสาวอรวรรณ บุญเทียม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
22 นางสาวพรรษามัท เชื่อมชิต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
23 นางสาวเกศินี มหาวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
24 นางสาวนิศาชล แสนสุรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
25 นางสาวธิดารัตน์ ศิริกาศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
26 นางสาววิลัยพร เงินแก๊ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
27 นางณริศรา ฮ่วนสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
28 นางสาวสุพัตรา สุใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
29 นางสาวสุภาพร ใสนวล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ ธนันชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
31 นางสาวณัฐหทัย ตามยุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
32 นางสาวอัญจิมา เพชรน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
33 นางสาวพัสนันท์ กันทะวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
34 นางวรรษมน พิทาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
35 นางสาวกนกวรรณ ชัยยศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
36 นางสาวสุชิลา ปิโข่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
37 นายปิยะณัฐ วงศ์ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
38 นายสิทธิโชค พวงยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
39 นายประเวศ พลวาปี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
40 นางสาวรัตนา ศุภปริญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
41 นางสาวสุรีย์ ชำนาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
42 นายรามจิตติ มูลจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
43 นายสราวุธ จีนใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
44 นางสาววิไลพร ใจบุญมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-13
45 นายวสันต์ บุญประสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
46 นายสุรศักดิ์ ดอกตุ้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
47 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา งามสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าหลุก สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-07-22
48 นางสาววิชิตา เสริมวุฒิกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา จอมทอง 2020-04-27
49 นางสาวกันติมา ขันสลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแตะ ดอยแก้ว จอมทอง 2020-04-27
50 นางสาวเพชรี ทิพยาปัญญา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
51 นางสาวอัญชิสา พรหมบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
52 นางสาวอภิญญา เชียงชีระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
53 นางสายสุนีย์ ราชแสนศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
54 นายวัฒนา นะที ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
55 นายอติวัณณ์ เกรงใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
56 นางสาวขนิษฐา ดวงแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
57 นายดนุพล อุดดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
58 นางไพลิน สิงห์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
59 นายภาคภูมิ มหาสมบัติกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านข่วงเปาใต้ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
60 นางยมนพร เดชะบุญนำพา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
61 นางสาวจาริยา จิตธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
62 นางสาวสิริวรรณ วาณิชสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
63 นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
64 นางสาวจิรนันท์ สิงขรบรรจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-10
65 นายเอกชัย สิงห์คำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
66 นายสมพงษ์ แก้วดอกรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
67 นางพรรณวดี สมคำแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
68 นางสาวสุกัญญา กันธะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
69 นางสาวสุมิตรา เตวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
70 นางสาวศรีนภา ทาหนัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
71 นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
72 นางกันยารัตน์ งามหมู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
73 นางวิลาวัลย์ บุตรกระจ่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
74 นายทวี กันธิวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
75 นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
76 นางสาวรัตติพร คงประจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
77 นางกัญญาภัค เฮงพลอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
78 นางสาววิจิตรา ดวงใจไพรวัลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
79 นางนงคราญ จันทร์วัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
80 นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
81 นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
82 นายกฤตพัส ดวงสนิท ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
83 นางสาวชนกนาถ วรเดชพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
84 นายนิวัฒน์ สายชลค้ำจุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
85 นางสาวจุฑาภรณ์ จุลศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
86 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร ตันอุตม์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง 2020-07-11
87 นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
88 นางสาวพิทยารัตน์ สมสัตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
89 นางสาวเสาวณีย์ สุพงศ์พันธ์นิธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
90 นายวิชชุพันธ์ ขันคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
91 นางสาวนิศาชล สุวรรณ์จันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
92 นางสาววิจิตรา อินสองใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
93 นายธีระชัย หว่าหลิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
94 นางสาวรุ่งทิวา เครือไชยแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
95 นางสาวพัชรวดี เขตเนาว์อนุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
96 นางสาววัชราวลี วรรณทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านหนองคัน แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
97 นางญาณิกา ไชยวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
98 นางสุทธิพร ทิก๋า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จอมทอง 2020-07-10
99 นางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแปะ บ้านแปะ จอมทอง 2020-04-27
100 นางกมลพรรณ ปาวิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
101 นางสาวนันทิยา อิ่นทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
102 นางวัฒนา ราชโยธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
103 นางสาวนภาพร สมศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
104 นางสาวชนิดาภา มะโนธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
105 นายวีรชน จันทร์ยวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
106 นางสาววลัยภรณ์ ศรีวงศ์วรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ จอมทอง 2020-04-27
107 นายอภิสิทธิ์ มหันตชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
108 นางสาวบาจรีย์ ประทันยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
109 นายธงชัย จันทร์หอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
110 นางสาวศิริภรณ์ ทนันชัยชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง 2020-04-27
111 นางสาวอารียา มณีรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
112 นายนพรัตน์ ถาวร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผานัง ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
113 นายชญานนท์ ทองกวาวพนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
114 นางสาววธัญญา กิติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
115 นางสาวนัทธ์หทัย ยศแก่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม 2020-04-27
116 นางสาวชลธิชา จิณไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
117 นายสุภัคกิจ ปันมูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
118 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี นันทวิเชียรชุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
119 นางกรรณิภา กิติทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
120 นางสาวนงลักษณ์ กองจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
121 นางสาวณิชดาภา มะโนภัทรกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
122 นางสาวธัญญารัตน์ ผัดแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
123 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
124 นางพนิตนันท์ ปิ่นมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
125 นางนิตยา อาจใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ออป.13 กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
126 นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
127 นางสาวพิราวรรณ ปามาละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
128 นายรชฎ รติเมธาชน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
129 นายวิทยา ทิศหล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
130 นางสาวเมธุรส พิมศร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
131 นายนายจตุพร เหมือนฟู ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
132 นางสาววิลาสินี อินตารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
133 นายจำนงค์ นะที ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
134 นายณภัทร กองจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน กองแขก แม่แจ่ม 2020-04-27
135 นายยุทธพงษ์ ชัยชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-09
136 นางสาวพิชามญชุ์ กุออ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
137 นางธรรมรัตน์ สนธิคุณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
138 นางสาววิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-09
139 นางสาวชนกนันท์ กันทะวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
140 นายสนั่น เทใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
141 นายวรวัฒน์ ทองจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-09
142 นางสาวกัญญภา ศรีชัยตัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
143 นางสาวสาวิตรี ชูกลิ่นนิรันดร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
144 นางอุไรรัตน์ หนูราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-09
145 นางสาวพัชรินทร์ กานนภูม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-09
146 นางสาวมนัสวี รู้แหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
147 นางสาวอุทัยวรรณ คำมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
148 นายอัมรินทร์ โกฎิคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
149 นางสาววาสนา แซ่กือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
150 นายณัฐพล มุมวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
151 นายลายู นิสัยพราหมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
152 นายไตรรัตน์ ประทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
153 นายสิทธิชัย ปั๋นป้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
154 นายธนากุล แก้วก่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
155 นางพรศรี เนติบัณฑิตไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
156 นายต่อพงศ์ ขันวิชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
157 นางอังคณา ก้อนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
158 นางสาวนนทวรรณ เทือกสีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
159 นางสาวอัยรินทร์ สาครสุขเกษม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
160 นางสาวศศิมาภรณ์ แสงสีอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
161 นางสาวนันทวรรณ นันทะน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
162 นางสาวอิศริยา ตู้คำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
163 นายศรัญญู ศรีวิลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
164 นางสาวสิริกาญจน์ แก้วบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
165 นางสาวพิมนรี มะโนเสาร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
166 นายวีรชาติ ค้าขาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
167 นางอุษาพรรณ รุ่งศักดิ์รักวนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
168 นางกรวรรณ กาไว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่มะลอ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
169 นางสาวรุจิรา บุญญานุวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่มะลอ แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-07-13
170 นางสาวภาวินี ถอนยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
171 นางสาวอรณิช ดำรงเจริญศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
172 นางสาวยุรี พุทธปวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
173 นางสาวปิยะธิดา เชียงสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
174 นางสาวปรางค์?ทิพย์? สุวรรณ? ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
175 นางสาวคนึงนุช กันเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
176 นายวีรชาญ หาญอุ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
177 นางณัฏกฤตา แจ่มใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-09
178 นางณภัทร วงค์ถามาตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-10
179 นางณัฐวลัญซ์ กุออ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-09
180 นางสาวดารารัตน์ แก้วเรือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
181 นายธีรพงศ์ กวางกระโดด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
182 นายพินิจ วรรณคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
183 นายจุติศักดิ์ โก่งสายเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
184 นางสาววรัญชลี ทองแขม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
185 นางราตรี ทับทิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
186 นายอิทธิชัย มาเรือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
187 นางสาววาสนา อนันต์วิไล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
188 นางสาวจิณห์วรา เตปิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
189 นางสาวนัยนา สมจิตรแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
190 นางสาวศศิลออ ชัยบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
191 นางสาวพัชรี บุญทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
192 นางสาวพฤกษา สีมาเรณู ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
193 นางวิจิตรา เมืองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
194 นางสาวเปรมฤทัย คำฟอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
195 นางสาวจุไรรัตน์ บุญเทียม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
196 นางสาวนริศราพร สายสุยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
197 นางสาวพิชยา สว่างธรรมกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
198 นายสมพงศ์ ขวัญปรีดาสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
199 นางสาวณัฐธิดา กันทะมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
200 นางสาวศิรัญญา พิทักษ์ไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
201 นางณิชากมล ท้าวฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-07-09
202 นายอนุรักษ์ บุญเป็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตูม ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
203 นายชัยรัตน์ นะต๋าคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
204 นายชัชวาล นะชิรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
205 นางสาวณิชกานต์ ธรรมชาติอุดม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
206 นางสาวเปมิกา มังศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
207 นางสาวณัฐภรณ์ สวยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
208 นายนิพนธ์ เนติบัณฑิตไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
209 นายสิทธิกร ใจปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
210 นายอานนท์ วัฒนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
211 นางสาวบุศรินทร์ ศรีพุฒิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
212 นางสาวศิริขวัญ ช่วยจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
213 นางสาวอมรพรรณ บุญตัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
214 นางสาววิยะดา อ่อนพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
215 นายเอกบดินทร์ ยืนบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
216 นายชัยพร ปันดอนตอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
217 นายภัทรพล กาพย์ตุ้ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
218 นางสาวจิราภรณ์ ทอทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
219 นายปรัชยา สมนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
220 นายชัชวาล คำตุ้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
221 นางสาวปวีร์นุช ปรีชาเลิศวิไล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
222 นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
223 นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
224 นางสาวพิทยา ขันทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
225 นางสาวศุภดา โชติเลิศสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
226 นายสุทธิพงษ์ ก้อนแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
227 นางสุพรรณี ฐานไท้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
228 นางสาวยุวเรศ ใจอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
229 นางสาวเจษฎาภรณ์ ปะปานา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
230 นางสาวพรทิพย์ ปามี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
231 นางบุศยรินทร์ พิพัฒน์คงถาวร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
232 นางสาวพิชามลภ์ พิมสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
233 นางสาวนัทธรมัย จันทะกี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
234 นางสาวทัศวรรณ กรรณิกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
235 นางสาวรุ่งฤทัย โปธิก๋า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
236 นางสาวพรพรรณ อุ่นใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่นาย แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
237 นางสาวพิมพิมล จันต๊ะวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่นาย แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
238 นางสาวมาลี ศักดิ์ชลธารกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่นาย แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
239 นางสาวจิราพร รักยิ่งงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านพุย สาขาพุยใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม 2020-04-27
240 นายณัฐพล กอบกำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-17
241 นางสาวสุภิญญา ตาใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-13
242 นางสาวนิชิตา หมัดศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-17
243 นายภานุวัฒน์ ชื่นดวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-10
244 นางสาวรุ่งนภา กาพย์ไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-07-21
245 นางสาวศรีสุดา สะตะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทัพ ท่าผา แม่แจ่ม 2020-07-10
246 นางสาววันลัดดา สุภาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
247 นายอรรถพล วีระวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
248 นางสาวกชกร ปาณะการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
249 นางนัดดา สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
250 นายณัฏฐกานต์ ดำรงรักษ์ธัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
251 นางสาวสุจิตรา ณ ลำปาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
252 นายอนุพงษ์ กุออ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
253 นายฐาปกรณ์ รื่นเริง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
254 นางสุพิศ มโนสมุทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
255 นายพลวัต อุเต็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
256 นางสาวชิดชนก มณีวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
257 นางจันทร์ทรา แสนวินชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
258 นางสาวสิรินยา ฟองคำตัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
259 นายชิดชอบ แซ่เจ่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
260 นางธนัชพร จินาจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
261 นางสาววนิดา พนาศิลาลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
262 นางอารยา อุเต็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
263 นางสาวมนัสนันท์ บุญยัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
264 นางสาวธมลชนก อมรธนวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
265 นางสาวปิยะนุช กันภัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
266 นางสาวอภิญญา จิตสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
267 นายสุทธิพงศ์ อินทปัญญ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
268 นายธีรภัทร อุ่นสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
269 นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
270 นางพิดาภัทร เทวาพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
271 นายวิทวัช ป้านตุ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
272 นายเพทาย ศักดิ์สินดอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
273 นางนงคราญ แสนสีอ่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
274 นายสัมพันธ์ คำฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
275 นางชนากานต์ ทองเทศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
276 นางปิยาภรณ์ รัตนวรรณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
277 นางสาวนภัสวรรณ สุขปรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
278 นายปิยชาติ วัชรไพรงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
279 นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
280 นางสาวเยาวดี อะกะเรือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
281 นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
282 นางคมสัน พิพัฒน์หฤทัยกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
283 นางสาวนฤพร พรมมินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
284 นางรัชฎาภรณ์ จันทรสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
285 นายเด่นชัย แวงวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
286 นายมนตรี ปวงสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
287 นางสาวตฤนพรรษ มงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
288 นางจันทิมล อินชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
289 นางกนิษฐา ยืนบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
290 นางธนาภรณ์ ทนันชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
291 นายนรชิต แกนุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
292 นางสาวสุนีย์ สุนันทธาตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
293 นายสรัลพิชญ์ จรูญโกมล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
294 นายสุรชัย น้อยวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
295 นายสุกฤษฎิ์ ชายป่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
296 นางสาวสาลินี เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
297 นางสาวอุษณีย์ ทาทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
298 นายนคร ตาสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-09-29
299 นางสาวพัชรียา กาติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-09-29
300 นางหทัยชนก บุญรัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยผา แม่นาจร แม่แจ่ม 2020-04-27
301 นางสาวธัญญาภัค บัวเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
302 นางพอฤทัย กรอบจิตมั่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
303 นางพวงเพชร วงศ์ใหญ๋ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
304 นายบุรินทร์ แซ่เอี๊ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
305 นางสาวจีระภรณ์ คำตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
306 นางสาวระวีวรรณ โอบเอื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
307 นางสาวพิมพ์พัชชา ทองปอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
308 นายสายชล สุภาพจรรยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
309 นางนงค์คาร หนักแน่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
310 นายวิศรุต อุทุมเพ็ญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
311 นางสาวชุติมา จรรจลานุภาพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
312 นางสาวสมรยศ คณโฑทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
313 นางสาวชลชญา เป็งกันทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก แม่แจ่ม 2020-04-27
314 นางสาวภิญญาพัชญ์ สามัคคีดำรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
315 นางสาวแจ่มยิ่ง สิริธารากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
316 นางสาววลัยภรณ์ จันทร์ดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
317 นายประดิษฐ์ วางวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
318 นางสาวอุทุมพร ปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
319 นางสาวธีรยา บริบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
320 นางสาวพิชามญชุ์ ริทู ครู ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
321 นางสาวชนิชนันท์ ริยะนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
322 นางสาวอัมพวัน วาณิชประดิษฐิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
323 นายศราวุฒิ กองพนัสสัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
324 นางสาวชนากานต์ อุปนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
325 นายวินิจ สักคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
326 นางสิริญา ริยะนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
327 นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
328 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ศรีวาณิชพรกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 2020-04-27
329 นางสาวเหมือนแพร พรหมแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
330 นางสาวชนิกานต์ ไปเร็ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
331 นางสาวสุทัมมา ชินทะวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
332 นายวีระพงศ์ ยินดีพิทักษ์ไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
333 นางสาวจันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐม ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
334 นางสาววีรยา ชุ่มใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
335 นางสาวเกลียวรินทร์ ปราบจันทร์ดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
336 นายพัทธพล สิทธิ์คงชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
337 นายกรวีร์ ไม้หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
338 นางสาวน้ำฝน สรรพสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
339 นางแสงเดือน แปงดีวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
340 นางรุ่งทิวา โปธาเบี้ยว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
341 นางสาวนันทิชา โตนะโก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
342 นางขนิษฐา ใจกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
343 นางสาวรชา เสรีกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
344 นางสาวอำพร เจริญสุขสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
345 นายอภิรักษ์ พูลจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
346 นายพรหมมินทร์ อุยขำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
347 นางสาวณธิดา กาวิเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 2020-07-15
348 นางวนิดา สันติชัยชาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
349 นางสาวนรีรัตน์ วิเศษอาภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
350 นายกฤติ กิตติธารยังกูร ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
351 นายกัมปนาท หมื่นต๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
352 นายสมศักดิ์ แสงอรุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
353 นางสาวณิชากร วงค์เงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
354 นางสาวอนุทิน บุญทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
355 นางสาวกุลธิดา สุภามงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
356 นางสาวสุพรรณี แก้วเปียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
357 นางสาวจันทร์จิรา สายปัญญาใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
358 นายอนุสรณ์ เสาร์คำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
359 นางสาวรัชนี เด่นพนาสัณฑ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
360 นางนภาพร โทโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
361 นางสาวจุฬาลักษณ์ เสาร์มา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
362 นางสาวพัชราพรรณ กันทะลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
363 นางสาวสมิตา สิงห์คะมาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
364 นางสุพร วิเวกวนารมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
365 นางสุวรรณี เด่นอักษรกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
366 นางสุชาดา นิธิวนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
367 นางสาวฐิติพร พัฒนาไพรวัลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
368 นายธวัชชัย วัดกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
369 นางสาวสุทธาศิณี วรรณชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
370 นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
371 นายปรเมศวร์ วรรณทองศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
372 นางสาวณัฐณิชา เชียงชีระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
373 นางสาวพัณณิตา ยังไว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
374 นางสาวกัญวรา อมรกิจกว้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
375 นางสาวนิภาพร บวรภพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
376 นางสาวอัมพร ก่อนเศรษฐี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
377 นางสาวมัญชุสา เรือนคำแปง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
378 นายธีรทรัพย์ ลือแซม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
379 นางสาวจรรยา แสนวังทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
380 นางสาวสุดารัตน์ เป็งจาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
381 นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
382 นายธวัชชัย ด้วงมะโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
383 นางวรรณกร ขุนศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
384 นางสาวศิริธร สมจ๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
385 นางสาวณัฐชญา ตุลพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
386 นางสาวอัญชนก อินถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
387 นางสาวญาณกร บัวใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
388 นายสุรสิทธิ์ วรรณทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
389 นายสุรศักดิ์ เด็ดดวงเดือน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
390 นางสาววรินดา ครอบครอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
391 นางสาวสุพรรณศรี จุฬารัฐกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
392 นางสาวณัฐนันท์ เขียวกันยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
393 นางสาวศิรภัสสร โปะคา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
394 นายธีรวัฒน์ พุทธโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
395 นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-07-13
396 นางนฤมล ตนภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
397 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระวา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-07-10
398 นางสาวทิพวัลย์ ชื่นชมธารากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
399 นางสาวพรทิวา แสงกระจ่างกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
400 นางพรทิวา คำบา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
401 นายศรีวัน คำพ่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศรีจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง 2020-07-10
402 นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
403 นางสาวแสงทิพย์ กล้าหาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
404 นางสาวธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
405 นายพิสิษฐ์ โรจน์คณรัชต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
406 นางสาววาณี รัตนคงขจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
407 นายเอกนรินทร์ อุประ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
408 นายสุชาติ พรบันดาลสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
409 นายอภินันท์ ยังชัยสิริกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
410 นางสาวนวภัสร์ จันทร์สิรินล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
411 นางสาวอรทัย ใจยะสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
412 นายอติวิชญ์ ประทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
413 นางสาวจุฬาภรณ์ แจ่มอรุณรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
414 นายอาทิตย์ ชัยมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
415 นางธีราพร ธงเทียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
416 นางสาววัชรี ฤทธิ์นรกานต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
417 สิบเอกธนาคาร ทรายแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
418 นายบำเพ็ญ ภูดอนแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
419 นางพัทธนันท์ ปาเป็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
420 นายจตุภูมิ สิงห์เหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
421 นายเกียรติยศ บุญศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
422 นายณัฐพันธ์ สัตยพานิช ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
423 นางชุติมา พะคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
424 นางสาวเจนจิรา ขยันทำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 2020-04-27
425 นายปรัชญา ปู่ก้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
426 นายสัตยา โฉมพรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
427 นายฆธาวุธ ฤกษ์ธำรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
428 นางสาวรตรีศรัณย์ภัทร นวลผ่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
429 นางสาวอมลรัศมิ์ จันเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27
430 นางสาวสุวรรณภา โนวุฒิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม 2020-04-27