• บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27
2 นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27
3 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27
4 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27
5 นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27
6 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-04-27