• บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-19
2 นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-19
3 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-19
4 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-19
5 นางศิรภัสสร  ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-10
6 นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-10
7 นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-10
8 นางสาวภาวิณี  คำแผ่น ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-11
9 นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-11
10 นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-11
11 นางกรรณิการ์  ศิริเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-09-11