• บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
2 นางสาวเรณู อุตรชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
3 นางสาววัชรา ถาวรวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
4 นางสาวจันทร์จีรา คนเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
5 นางสาวปัทนา ยานะแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
6 นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
7 นางสาวสายทิพย์ วงค์ษา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19
8 นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2021-01-19