• บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสมพร รุจิเสิศ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
2 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
3 นางสาววาสนา จันทร์พลอย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
4 นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิด เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
5 นางสาวเกศรา ศรีวิชัย พนักงานงานราชการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
6 นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์ พนักงานงานราชการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
7 นางสาวกรรณิการ์ แก้วก๋องมา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
8 นางสาวชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
9 นางสาววิไลยพร ปัญญาปิน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27
10 นางสาวจิราพร ตายานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2020-04-27