• บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสมพร รุจิเสิศ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
2 นางสาววาสนา จันทร์พลอย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
3 นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิด เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
4 นางสาวเกศรา ศรีวิชัย พนักงานงานราชการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
5 นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์ พนักงานงานราชการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
6 นางสาวกรรณิการ์ แก้วก๋องมา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
7 นางสาวชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
8 นางสาวจิราพร ตายานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล 2021-01-19
9 นางสาวกานต์สินี  ถาวร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล 2020-09-11