• บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 2021-01-19
2 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 2021-01-19
3 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน 2021-01-19
4 นายกิตติวัฒน์ ใจยา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน 2021-01-19
5 นางธัญญา โภชะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน 2021-01-19