• บุคลากร กลุ่มอำนวยการ


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายชาญชัย แสงกร นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
2 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
3 นางสุพิชญา แสนวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
4 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
5 นางสาวเมธินี สุตาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
6 นางมะลิ มินธง แม่บ้าน กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
7 นางธาดาชญา ดาวธนากรณ์ แม่บ้าน กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
8 นายพิทักษ์ แก้วสาย นักการภารโรง กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
9 นายนิตร ชมภูศรี นักการภารโรง กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
10 นายถวัลย์ สนธิคุณ ยาม กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
11 นายนพดล สุรินทร์ พนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
12 นายเอนก สมโน พนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27
13 นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร พนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ 2020-04-27