รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
#
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนนร.
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์
รวม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
1  บ้านขุนแม่รวม กัลยาณิวัฒนา 17 49.00 26.71 19.06 25.09 119.86 29.97
2  บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 20 54.05 28.50 20.20 28.73 131.48 32.87
3  บ้านแจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 22 52.00 29.55 19.64 25.70 126.89 31.72
4  บ้านแม่แดดน้อย กัลยาณิวัฒนา 24 47.08 25.58 22.00 27.56 122.22 30.56
5   Array 11 51.09 27.82 23.27 29.91 132.09 33.02
6  บ้านห้วยยา กัลยาณิวัฒนา 15 51.87 29.07 24.80 28.30 134.04 33.51
7  สามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา 23 47.09 30.26 20.35 28.76 126.46 31.62
8  ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) จอมทอง 35 55.66 29.43 26.06 30.73 141.88 35.47
9  บ้านขุนกลาง จอมทอง 13 49.62 27.54 18.46 29.19 124.81 31.20
10  บ้านขุนแปะ จอมทอง 34 50.59 24.88 19.76 28.96 124.19 31.05
11  บ้านปากทางท่าลี่ จอมทอง 13 60.62 28.00 18.46 27.58 134.66 33.67
12  บ้านสบเตี๊ยะ จอมทอง 24 51.08 28.33 20.50 28.21 128.12 32.03
13   Array 13 46.15 28.62 25.23 29.54 129.54 32.39
14  บ้านห้วยส้มป่อย จอมทอง 5 57.40 26.40 19.20 30.70 133.70 33.43
15  บ้านใหม่สารภี จอมทอง 14 52.29 25.29 24.57 26.71 128.86 32.22
16  บ้านกองแขก แม่แจ่ม 17 55.24 31.76 21.88 26.82 135.70 33.93
17  บ้านขุนแม่หยอด แม่แจ่ม 14 44.93 26.71 20.29 27.86 119.79 29.95
18  บ้านทุ่งแก แม่แจ่ม 12 54.67 31.33 24.33 30.13 140.46 35.12
19  บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม 21 54.29 31.71 20.00 28.57 134.57 33.64
20  บ้านปางอุ๋ง แม่แจ่ม 36 48.44 28.83 21.56 28.14 126.97 31.74
21  บ้านแม่ซา แม่แจ่ม 27 44.70 28.37 21.93 26.48 121.48 30.37
22  บ้านแม่นาจร แม่แจ่ม 46 46.04 27.09 20.61 27.99 121.73 30.43
23  บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่แจ่ม 15 42.60 28.93 20.80 29.83 122.16 30.54
24  บ้านแม่หงานหลวง แม่แจ่ม 11 50.18 26.36 20.00 30.27 126.81 31.70
25  บ้านแม่เอาะ แม่แจ่ม 10 39.90 24.60 21.20 27.90 113.60 28.40
26  บ้านแม่แฮเหนือ กัลยาณิวัฒนา 45 49.93 30.67 21.69 29.31 131.60 32.90
27  บ้านโม่งหลวง แม่แจ่ม 8 36.13 27.25 19.00 22.00 104.38 26.10
28  อินทนนท์วิทยา แม่แจ่ม 10 43.70 28.00 17.20 28.55 117.45 29.36