รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
#
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนนร.
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์
รวม
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย