เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
#
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
นร.
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์
รร. สพฐ. ประเทศ รร. สพฐ. ประเทศ รร. สพฐ. ประเทศ รร. สพฐ. ประเทศ
1  บ้านขุนแม่รวม กัลยาณิวัฒนา 14 43.61 47.95 49.07 30.36 30.86 34.42 30.71 31.60 32.90 31.57 34.30 35.55
2  บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา 17 43.56 47.95 49.07 24.71 30.86 34.42 25.00 31.60 32.90 36.74 34.30 35.55
3  บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย กัลยาณิวัฒนา 10 36.43 47.95 49.07 24.50 30.86 34.42 17.00 31.60 32.90 27.05 34.30 35.55
4  บ้านแจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา 8 54.41 47.95 49.07 28.13 30.86 34.42 21.88 31.60 32.90 36.16 34.30 35.55
5  บ้านแม่แดดน้อย กัลยาณิวัฒนา 7 52.29 47.95 49.07 31.07 30.86 34.42 22.86 31.60 32.90 37.00 34.30 35.55
6  บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น กัลยาณิวัฒนา 13 39.94 47.95 49.07 30.19 30.86 34.42 28.08 31.60 32.90 31.02 34.30 35.55
7   Array 19 32.72 47.95 49.07 22.76 30.86 34.42 23.68 31.60 32.90 25.58 34.30 35.55
8  บ้านแม่ตะละเหนือ กัลยาณิวัฒนา 6 36.21 47.95 49.07 24.58 30.86 34.42 24.17 31.60 32.90 35.38 34.30 35.55
9  บ้านห้วยยา กัลยาณิวัฒนา 7 42.64 47.95 49.07 26.79 30.86 34.42 26.43 31.60 32.90 23.04 34.30 35.55
10  บ้านห้วยปู กัลยาณิวัฒนา 10 40.08 47.95 49.07 23.50 30.86 34.42 23.00 31.60 32.90 27.78 34.30 35.55
11  สามัคคีสันม่วง กัลยาณิวัฒนา 23 43.60 47.95 49.07 26.30 30.86 34.42 29.13 31.60 32.90 35.35 34.30 35.55
12  ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) จอมทอง 10 45.88 47.95 49.07 28.00 30.86 34.42 29.00 31.60 32.90 29.60 34.30 35.55
13  นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ จอมทอง 22 38.78 47.95 49.07 26.59 30.86 34.42 24.55 31.60 32.90 29.10 34.30 35.55
14  บ้านข่วงเปาใต้ จอมทอง 6 47.54 47.95 49.07 30.42 30.86 34.42 33.33 31.60 32.90 31.00 34.30 35.55
15  บ้านขุนกลาง จอมทอง 37 37.71 47.95 49.07 27.77 30.86 34.42 26.35 31.60 32.90 30.11 34.30 35.55
16  บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย จอมทอง 6 31.25 47.95 49.07 22.92 30.86 34.42 26.67 31.60 32.90 25.92 34.30 35.55
17  บ้านขุนแตะ จอมทอง 13 35.62 47.95 49.07 24.23 30.86 34.42 24.62 31.60 32.90 31.75 34.30 35.55
18  บ้านขุนแปะ จอมทอง 26 37.38 47.95 49.07 27.79 30.86 34.42 27.69 31.60 32.90 30.21 34.30 35.55
19  บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร จอมทอง 4 40.00 47.95 49.07 23.75 30.86 34.42 30.00 31.60 32.90 29.38 34.30 35.55
20  บ้านขุนยะ จอมทอง 9 29.97 47.95 49.07 25.28 30.86 34.42 23.33 31.60 32.90 29.58 34.30 35.55
21  บ้านท่าข้าม จอมทอง 25 52.51 47.95 49.07 33.20 30.86 34.42 33.80 31.60 32.90 36.46 34.30 35.55
22  บ้านท่าหลุก จอมทอง 1 38.25 47.95 49.07 30.00 30.86 34.42 40.00 31.60 32.90 31.50 34.30 35.55
23  บ้านน้ำตกแม่กลาง จอมทอง 11 51.70 47.95 49.07 26.14 30.86 34.42 32.27 31.60 32.90 32.86 34.30 35.55
24  บ้านบนนา จอมทอง 14 34.17 47.95 49.07 26.79 30.86 34.42 24.29 31.60 32.90 29.14 34.30 35.55
25  บ้านปากทางท่าลี่ จอมทอง 8 49.66 47.95 49.07 25.94 30.86 34.42 37.50 31.60 32.90 34.00 34.30 35.55
26  บ้านแปะ จอมทอง 8 62.56 47.95 49.07 38.13 30.86 34.42 52.50 31.60 32.90 43.75 34.30 35.55
27  บ้านเมืองกลาง จอมทอง 4 56.13 47.95 49.07 24.38 30.86 34.42 38.75 31.60 32.90 31.88 34.30 35.55
28  บ้านเมืองอาง จอมทอง 7 47.96 47.95 49.07 20.36 30.86 34.42 24.29 31.60 32.90 27.25 34.30 35.55
29  บ้านแม่ปอน จอมทอง 18 42.57 47.95 49.07 29.44 30.86 34.42 25.28 31.60 32.90 36.78 34.30 35.55
30  บ้านแม่สอย จอมทอง 10 59.65 47.95 49.07 40.75 30.86 34.42 36.50 31.60 32.90 39.63 34.30 35.55
31  บ้านโรงวัว จอมทอง 11 56.02 47.95 49.07 38.64 30.86 34.42 35.91 31.60 32.90 51.59 34.30 35.55
32  บ้านวังน้ำหยาด จอมทอง 5 60.80 47.95 49.07 35.00 30.86 34.42 34.00 31.60 32.90 40.00 34.30 35.55
33  บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จอมทอง 13 48.62 47.95 49.07 31.92 30.86 34.42 31.92 31.60 32.90 28.88 34.30 35.55
34  บ้านสบเตี๊ยะ จอมทอง 18 47.29 47.95 49.07 31.39 30.86 34.42 25.56 31.60 32.90 30.15 34.30 35.55
35  บ้านสบแปะ จอมทอง 9 50.81 47.95 49.07 31.39 30.86 34.42 36.11 31.60 32.90 41.81 34.30 35.55
36  บ้านหนองคัน จอมทอง 2 42.50 47.95 49.07 26.25 30.86 34.42 20.00 31.60 32.90 26.00 34.30 35.55
37   Array 14 50.21 47.95 49.07 21.43 30.86 34.42 38.21 31.60 32.90 32.89 34.30 35.55
38  บ้านห้วยน้ำดิบ จอมทอง 5 54.20 47.95 49.07 26.50 30.86 34.42 30.00 31.60 32.90 44.40 34.30 35.55
39  บ้านห้วยม่วง จอมทอง 8 46.66 47.95 49.07 27.50 30.86 34.42 31.88 31.60 32.90 33.75 34.30 35.55
40  บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย จอมทอง 16 43.16 47.95 49.07 26.56 30.86 34.42 21.88 31.60 32.90 30.22 34.30 35.55
41  บ้านห้วยส้มป่อย จอมทอง 13 42.31 47.95 49.07 21.92 30.86 34.42 27.31 31.60 32.90 30.12 34.30 35.55
42  บ้านห้วยสะแพด จอมทอง 6 30.83 47.95 49.07 24.17 30.86 34.42 19.17 31.60 32.90 22.71 34.30 35.55
43  บ้านหาดนาค จอมทอง 2 52.13 47.95 49.07 46.25 30.86 34.42 42.50 31.60 32.90 40.13 34.30 35.55
44  บ้านใหม่สารภี จอมทอง 9 46.42 47.95 49.07 29.44 30.86 34.42 33.33 31.60 32.90 37.19 34.30 35.55
45   Array 13 39.92 47.95 49.07 33.08 30.86 34.42 27.69 31.60 32.90 30.63 34.30 35.55
46   Array 3 56.42 47.95 49.07 20.83 30.86 34.42 50.00 31.60 32.90 42.58 34.30 35.55
47  วัดพุทธนิมิตร จอมทอง 7 47.93 47.95 49.07 30.71 30.86 34.42 28.57 31.60 32.90 38.50 34.30 35.55
48  ศรีจอมทอง จอมทอง 155 60.05 47.95 49.07 31.69 30.86 34.42 41.39 31.60 32.90 43.41 34.30 35.55
49  ชุมชนตำบลท่าผา แม่แจ่ม 17 54.41 47.95 49.07 32.50 30.86 34.42 28.82 31.60 32.90 37.00 34.30 35.55
50  ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 24 56.18 47.95 49.07 29.06 30.86 34.42 34.58 31.60 32.90 39.82 34.30 35.55
51  ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม แม่แจ่ม 14 58.27 47.95 49.07 35.18 30.86 34.42 45.00 31.60 32.90 45.16 34.30 35.55
52  บ้านกองแขก แม่แจ่ม 10 37.25 47.95 49.07 27.25 30.86 34.42 28.00 31.60 32.90 26.38 34.30 35.55
53  บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ แม่แจ่ม 8 37.75 47.95 49.07 25.00 30.86 34.42 26.25 31.60 32.90 28.88 34.30 35.55
54  บ้านขุนแม่นาย แม่แจ่ม 11 49.91 47.95 49.07 39.77 30.86 34.42 47.27 31.60 32.90 38.70 34.30 35.55
55  บ้านขุนแม่หยอด แม่แจ่ม 8 48.47 47.95 49.07 28.75 30.86 34.42 32.50 31.60 32.90 34.31 34.30 35.55
56  บ้านต่อเรือ แม่แจ่ม 10 43.75 47.95 49.07 29.25 30.86 34.42 25.00 31.60 32.90 33.58 34.30 35.55
57  บ้านทัพ แม่แจ่ม 9 54.03 47.95 49.07 37.50 30.86 34.42 38.33 31.60 32.90 36.78 34.30 35.55
58  บ้านทุ่งแก แม่แจ่ม 7 48.89 47.95 49.07 23.93 30.86 34.42 31.43 31.60 32.90 37.54 34.30 35.55
59  บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ แม่แจ่ม 11 41.15 47.95 49.07 29.09 30.86 34.42 28.64 31.60 32.90 28.14 34.30 35.55
60  บ้านทุ่งยาว แม่แจ่ม 10 48.30 47.95 49.07 26.75 30.86 34.42 33.50 31.60 32.90 27.40 34.30 35.55
61  บ้านนากลาง แม่แจ่ม 8 33.13 47.95 49.07 22.81 30.86 34.42 23.75 31.60 32.90 26.00 34.30 35.55
62  บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่แจ่ม 7 35.82 47.95 49.07 26.07 30.86 34.42 20.71 31.60 32.90 29.04 34.30 35.55
63  บ้านนาฮ่อง แม่แจ่ม 11 43.23 47.95 49.07 25.23 30.86 34.42 20.91 31.60 32.90 29.32 34.30 35.55
64  บ้านเนินวิทยา แม่แจ่ม 20 50.93 47.95 49.07 27.38 30.86 34.42 30.75 31.60 32.90 32.35 34.30 35.55
65  บ้านปางเกี๊ยะ แม่แจ่ม 19 41.20 47.95 49.07 23.68 30.86 34.42 26.84 31.60 32.90 37.91 34.30 35.55
66  บ้านปางหินฝน แม่แจ่ม 6 49.21 47.95 49.07 43.75 30.86 34.42 37.50 31.60 32.90 42.25 34.30 35.55
67  บ้านปางอุ๋ง แม่แจ่ม 28 38.88 47.95 49.07 23.57 30.86 34.42 21.96 31.60 32.90 27.93 34.30 35.55
68  บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่แจ่ม 9 37.31 47.95 49.07 28.33 30.86 34.42 26.11 31.60 32.90 35.89 34.30 35.55
69  บ้านแปะสามัคคี แม่แจ่ม 13 45.75 47.95 49.07 27.12 30.86 34.42 25.77 31.60 32.90 28.94 34.30 35.55
70  บ้านผานัง แม่แจ่ม 18 42.96 47.95 49.07 26.81 30.86 34.42 20.83 31.60 32.90 33.06 34.30 35.55
71  บ้านผาละปิ แม่แจ่ม 16 42.86 47.95 49.07 31.09 30.86 34.42 31.88 31.60 32.90 41.48 34.30 35.55
72  บ้านพุย สาขาพุยใต้ แม่แจ่ม 3 42.21 47.95 49.07 20.83 30.86 34.42 30.00 31.60 32.90 24.33 34.30 35.55
73  บ้านแม่ซา แม่แจ่ม 10 36.05 47.95 49.07 26.50 30.86 34.42 19.00 31.60 32.90 27.70 34.30 35.55
74  บ้านแม่ตูม แม่แจ่ม 3 47.00 47.95 49.07 23.33 30.86 34.42 25.00 31.60 32.90 27.42 34.30 35.55
75  บ้านแม่นาจร แม่แจ่ม 19 43.21 47.95 49.07 26.84 30.86 34.42 26.05 31.60 32.90 32.66 34.30 35.55
76  บ้านแม่ปาน แม่แจ่ม 20 53.29 47.95 49.07 24.50 30.86 34.42 29.75 31.60 32.90 37.36 34.30 35.55
77  บ้านแม่มะลอ แม่แจ่ม 14 41.50 47.95 49.07 21.43 30.86 34.42 25.71 31.60 32.90 29.23 34.30 35.55
78  บ้านแม่มุ แม่แจ่ม 5 39.35 47.95 49.07 24.50 30.86 34.42 27.00 31.60 32.90 27.40 34.30 35.55
79  บ้านแม่วาก แม่แจ่ม 11 44.20 47.95 49.07 23.86 30.86 34.42 31.82 31.60 32.90 34.95 34.30 35.55
80  บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่แจ่ม 13 43.77 47.95 49.07 28.08 30.86 34.42 28.46 31.60 32.90 34.23 34.30 35.55
81  บ้านแม่หงานหลวง แม่แจ่ม 11 39.44 47.95 49.07 27.73 30.86 34.42 25.45 31.60 32.90 31.43 34.30 35.55
82  บ้านแม่หอย แม่แจ่ม 9 40.75 47.95 49.07 20.56 30.86 34.42 20.56 31.60 32.90 29.58 34.30 35.55
83  บ้านแม่เอาะ แม่แจ่ม 15 30.73 47.95 49.07 23.83 30.86 34.42 19.00 31.60 32.90 23.48 34.30 35.55
84  บ้านแม่แฮใต้ แม่แจ่ม 13 46.92 47.95 49.07 25.19 30.86 34.42 31.54 31.60 32.90 27.75 34.30 35.55
85  บ้านแม่แฮเหนือ กัลยาณิวัฒนา 50 43.03 47.95 49.07 26.40 30.86 34.42 24.80 31.60 32.90 32.07 34.30 35.55
86  บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ กัลยาณิวัฒนา 5 44.25 47.95 49.07 27.00 30.86 34.42 34.00 31.60 32.90 32.35 34.30 35.55
87  บ้านโม่งหลวง แม่แจ่ม 17 35.65 47.95 49.07 27.35 30.86 34.42 22.94 31.60 32.90 30.13 34.30 35.55
88  บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน แม่แจ่ม 6 42.21 47.95 49.07 26.25 30.86 34.42 25.83 31.60 32.90 29.79 34.30 35.55
89  บ้านสบแม่รวม แม่แจ่ม 4 44.69 47.95 49.07 21.25 30.86 34.42 15.00 31.60 32.90 29.00 34.30 35.55
90  บ้านสบวาก แม่แจ่ม 8 50.59 47.95 49.07 29.69 30.86 34.42 36.25 31.60 32.90 41.16 34.30 35.55
91  บ้านสองธาร แม่แจ่ม 4 44.44 47.95 49.07 25.63 30.86 34.42 32.50 31.60 32.90 30.81 34.30 35.55
92  บ้านสามสบ แม่แจ่ม 6 29.67 47.95 49.07 22.50 30.86 34.42 24.17 31.60 32.90 25.33 34.30 35.55
93  บ้านห้วยผา แม่แจ่ม 15 33.78 47.95 49.07 29.33 30.86 34.42 19.00 31.60 32.90 24.43 34.30 35.55
94  บ้านอมขูด แม่แจ่ม 2 38.00 47.95 49.07 26.25 30.86 34.42 22.50 31.60 32.90 34.88 34.30 35.55
95  บ้านอมเม็ง แม่แจ่ม 13 47.10 47.95 49.07 25.58 30.86 34.42 28.46 31.60 32.90 34.42 34.30 35.55
96  บ้านเฮาะวิทยา แม่แจ่ม 9 48.78 47.95 49.07 24.72 30.86 34.42 40.56 31.60 32.90 34.78 34.30 35.55
97  หลวงพัฒนาบ้านพุย แม่แจ่ม 10 40.85 47.95 49.07 25.00 30.86 34.42 24.00 31.60 32.90 31.30 34.30 35.55
98  ออป.13 แม่แจ่ม 20 56.95 47.95 49.07 27.38 30.86 34.42 40.00 31.60 32.90 36.29 34.30 35.55
99  อินทนนท์วิทยา แม่แจ่ม 15 46.57 47.95 49.07 26.17 30.86 34.42 26.33 31.60 32.90 31.87 34.30 35.55