#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50020136 บ้านแม่ตะละ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 17 246 12
2 50050002 บ้านแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 4 53 8
3 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 13 184 11
4 50050004 บ้านข่วงเปาใต้ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 2 48 8
5 50050005 บ้านท่าข้าม 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 11 180 8
6 50050006 บ้านบนนา 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 10 133 8
7 50050007 บ้านขุนแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 15 287 12
8 50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 9 137 8
9 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 3 70 8
10 50050012 บ้านสบแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 5 73 8
11 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 9 97 11
12 50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 10 169 8
13 50050017 บ้านเมืองอาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 61 8
14 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 6 115 9
15 50050019 บ้านเมืองกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 76 8
16 50050020 วัดพระบาท 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 3 36 8
17 50050022 บ้านแม่ปอน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 9 130 8
18 50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 41 6
19 50050026 ศรีจอมทอง 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 68 1668 50
20 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 13 145 9
21 50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 4 56 8
22 50050031 บ้านขุนแตะ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 118 8
23 50050032 บ้านขุนยะ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 5 71 9
24 50050033 บ้านขุนกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 25 512 20
25 50050034 บ้านวังน้ำหยาด 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี จอมทอง 2 19 5
26 50050035 บ้านแม่สอย 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 6 84 7
27 50050036 บ้านโรงวัว 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 7 105 7
28 50050037 บ้านหนองคัน 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 3 42 8
29 50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี จอมทอง 9 132 8
30 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 11 119 11
31 50050040 ป่ากล้วยพัฒนา 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี จอมทอง 9 132 8
32 50050041 บ้านห้วยสะแพด 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 6 94 8
33 50050042 วัดพุทธนิมิตร 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 3 37 8
34 50050043 บ้านหาดนาค 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 2 33 8
35 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 197 14
36 50050046 บ้านห้วยม่วง 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 2 56 8
37 50050048 บ้านท่าหลุก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 5 52 8
38 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 237 14
39 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 14 215 11
40 50050053 บ้านอมเม็ง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 97 8
41 50050054 ออป.13 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 12 229 9
42 50050055 บ้านโม่งหลวง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 171 11
43 50050056 บ้านอมขูด 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 3 22 5
44 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 3 65 7
45 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 2 24 8
46 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 13 172 11
47 50050060 บ้านห้วยยา 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 10 102 11
48 50050061 บ้านขุนแม่รวม 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 15 198 11
49 50050062 บ้านทุ่งยาว 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 6 107 8
50 50050063 บ้านต่อเรือ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 4 30 6
51 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 187 10
52 50050066 บ้านแม่ปาน 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 130 8
53 50050067 อินทนนท์วิทยา 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 14 174 11
54 50050068 บ้านเนินวิทยา 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 9 152 7
55 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 227 8
56 50050072 บ้านสามสบ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 4 41 7
57 50050073 บ้านผานัง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 102 8
58 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 154 8
59 50050077 บ้านทัพ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 5 86 8
60 50050078 สามัคคีสันม่วง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 15 238 11
61 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 12 137 11
62 50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 2 66 8
63 50050082 บ้านสองธาร 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 6 104 8
64 50050083 บ้านทุ่งแก 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 145 11
65 50050084 บ้านปางหินฝน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 124 11
66 50050085 หลวงพัฒนาบ้านพุย 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 8 172 8
67 50050086 บ้านแม่ตูม 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 45 8
68 50050087 บ้านเฮาะวิทยา 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 63 8
69 50050088 บ้านแปะสามัคคี 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 5 61 8
70 50050089 บ้านแม่แฮใต้ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 8 118 8
71 50050090 บ้านแม่หงานหลวง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 14 167 12
72 50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 2 26 6
73 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 13 124 11
74 50050094 บ้านห้วยปู 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 5 76 8
75 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 4 52 8
76 50050096 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 0 14 6
77 50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 6 183 9
78 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 5 101 7
79 50050099 บ้านแม่มุ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 74 8
80 50050100 บ้านแม่นาจร 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 19 232 14
81 50050101 บ้านแม่มะลอ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 74 7
82 50050102 บ้านแม่วาก 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 4 44 7
83 50050103 บ้านสบวาก 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 43 6
84 50050105 บ้านแม่แฮเหนือ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 33 738 29
85 50050106 บ้านสบแม่รวม 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 3 60 7
86 50050107 บ้านห้วยผา 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 3 50 6
87 50050108 บ้านแม่ซา 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 13 200 11
88 50050109 บ้านแม่หอย 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 4 56 6
89 50050110 บ้านแม่เอาะ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 15 122 11
90 50050112 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 112 12
91 50050113 บ้านขุนแม่นาย 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 52 8
92 50050114 บ้านผาละปิ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 84 7
93 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 470 26
94 50050116 บ้านขุนแม่หยอด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 15 116 12
95 50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 71 7
96 50050118 บ้านปางเกี๊ยะ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 14 290 12
97 50050119 บ้านนากลาง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 76 8
98 50050120 บ้านนาฮ่อง 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 10 198 9
99 50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 4 72 8
100 50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 6 132 8