• รายการหลัก


รายงานผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
แบบรายงานผลการทดสอบรายจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6


!!!! NO RECORD AVAILABLE