• รายการทั้งหมด


รายการพนักงานราชการ/อัตราจ้าง สพป.ชม.6


#
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวน
1 บ้านแม่ตะละ Array ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา นายศุภวัฒน์ ณ ลำพูน 0-5322-8532 2
2 บ้านแปะ กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นายสมเจตน์ พรหมซาว 899554162 4
3 บ้านห้วยทราย กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นางเสาวนีย์ คำอุด 053-032132 5
4 บ้านข่วงเปาใต้ กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นายพัชรชล ชัยตัน 053-032168 5
5 บ้านท่าข้าม กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นายสนอง จันทร์มา 053-831502 2
6 บ้านบนนา กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นายวิทยา อนุเกรียงไกร 52081904 3
7 บ้านขุนแปะ กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นางรัชนี ต๊ะคำ - 5
8 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว 857179736 5
9 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 053-319502 1
10 บ้านสบแปะ กลุ่มท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง นายอนิรุุทธิ์ จิตหาญ 813669022 4
11 บ้านปากทางท่าลี่ กลุ่มจอมทอง ข่วงเปา จอมทอง นายกำพล คำแปง 085-6951674 4
12 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ Array บ้านหลวง จอมทอง นายชูโชค แนบสนิทธรรม 5
13 บ้านเมืองอาง Array บ้านหลวง จอมทอง นายกิตติพันธุ์ ปวงคำ 4
14 บ้านน้ำตกแม่กลาง Array บ้านหลวง จอมทอง นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ 053-033591 5
15 บ้านเมืองกลาง Array บ้านหลวง จอมทอง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 053-460145 4
16 วัดพระบาท Array บ้านหลวง จอมทอง นางสาวมัสลิน บัวศรี 053-460144 4
17 บ้านแม่ปอน Array บ้านหลวง จอมทอง นายประสงค์ พรมทา 052-081909 2
18 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย Array บ้านหลวง จอมทอง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 053-319520 2
19 ศรีจอมทอง กลุ่มจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง นายสามารถ อินตามูล 053-341263 9
20 บ้านห้วยส้มป่อย กลุ่มจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง นายวินัย ใจยา 844885960 4
21 บ้านห้วยน้ำดิบ กลุ่มจอมทอง ข่วงเปา จอมทอง นายเรืองชัย สิงห์หล้า 819512177 4
22 บ้านขุนแตะ กลุ่มจอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 8
23 บ้านขุนยะ Array บ้านหลวง จอมทอง นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ 5
24 บ้านขุนกลาง Array บ้านหลวง จอมทอง นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี 053-286793 6
25 บ้านวังน้ำหยาด Array แม่สอย จอมทอง นางเสาวนีย์ คำอุด 053-460162 2
26 บ้านแม่สอย Array แม่สอย จอมทอง นางสุชา ยาไชยบุญเรือง 53032554 1
27 บ้านโรงวัว Array แม่สอย จอมทอง นายธนกฤต ทาบุรี 052-081910 3
28 บ้านหนองคัน Array แม่สอย จอมทอง นายประสิทธิ์ สิงห์หล้า - 3
29 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย Array แม่สอย จอมทอง นายจักรพันธ์ เตปิน 882594173 4
30 บ้านใหม่สารภี Array แม่สอย จอมทอง นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ 053-267617 4
31 ป่ากล้วยพัฒนา Array แม่สอย จอมทอง นายสงบ เจริญสุข 4
32 บ้านห้วยสะแพด Array แม่สอย จอมทอง ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน 053-460140 5
33 วัดพุทธนิมิตร Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ 947096999 3
34 บ้านหาดนาค Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นางณัฐธิดา จันทะกูฏ 4
35 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา 053-361009 4
36 บ้านห้วยม่วง Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นางสาวพิชญาภัค โนลา 52081916 1
37 บ้านท่าหลุก Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นายม่อนถิ่น นพคุณ 53341815 5
38 บ้านสบเตี๊ยะ Array สบเตี๊ยะ จอมทอง นายปรีชา วิระราช 828882511 3
39 บ้านกองแขก กลุ่มท่าผา-เทพพนม กองแขก แม่แจ่ม ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ 4
40 บ้านอมเม็ง กลุ่มท่าผา-เทพพนม กองแขก แม่แจ่ม นายไกรรัตน์ ปันศิริ 52082829 2
41 ออป.13 กลุ่มท่าผา-เทพพนม กองแขก แม่แจ่ม นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ 52082830 3
42 บ้านโม่งหลวง Array กองแขก แม่แจ่ม นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ 053-460033 6
43 บ้านอมขูด กลุ่มท่าผา-เทพพนม กองแขก แม่แจ่ม ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ null 3
44 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ Array กองแขก แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 53460309 3
45 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน Array กองแขก แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 53460033 2
46 บ้านแจ่มหลวง กลุ่มกัลยาณิวัฒนา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา นายฝนเพชร ธงทาสี 53317402 7
47 บ้านห้วยยา กลุ่มกัลยาณิวัฒนา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 654406940 3
48 บ้านขุนแม่รวม กลุ่มกัลยาณิวัฒนา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา นายจรัญ สุขงาม 052-082831 7
49 บ้านทุ่งยาว Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 818845752 4
50 บ้านต่อเรือ Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายจำรัส มูลแก้ว 089-5557544 2
51 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายบุญเลิศ ทิพจร 053-485105 7
52 บ้านแม่ปาน Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายนพรัตน์ บุญเกิด 053-460178 3
53 อินทนนท์วิทยา Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายชัชวาล วิเศษคุณ - 2
54 บ้านเนินวิทยา Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายอาคม ศรีสวัสดิ์ 053-485106 5
55 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม Array ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม นายจรัญ แสงบุญ 871757872 4
56 บ้านสามสบ Array ท่าผา แม่แจ่ม นายอิศราวิทย์ จริยา - 1
57 บ้านผานัง กลุ่มท่าผา-เทพพนม ท่าผา แม่แจ่ม นายพิทักษ์ สวนใจ 052-082836 5
58 ชุมชนตำบลท่าผา กลุ่มท่าผา-เทพพนม ท่าผา แม่แจ่ม นายบุญส่ง ปิงกุล 053-268625 4
59 บ้านทัพ กลุ่มท่าผา-เทพพนม ท่าผา แม่แจ่ม นายพงศ์อมร ทาวี 053-485204 3
60 สามัคคีสันม่วง กลุ่มกัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา นางพัทรมน ยอดใจ - 5
61 บ้านจันทร์ กลุ่มกัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 8
62 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย กลุ่มกัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 808542692 1
63 บ้านสองธาร กลุ่มท่าผา-เทพพนม บ้านทับ แม่แจ่ม นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ 053-317661 2
64 บ้านทุ่งแก Array บ้านทับ แม่แจ่ม นายสมชาย รังษี - 5
65 บ้านปางหินฝน Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายสมคิด แก้วคำ 918214260 3
66 หลวงพัฒนาบ้านพุย Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นางสาวอุสรา จินะสุข 828670597 3
67 บ้านแม่ตูม Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายอาทิตย์ วะไลใจ 53317469 2
68 บ้านเฮาะวิทยา Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายวิทยา รัตนย่อมงามดี - 3
69 บ้านแปะสามัคคี Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายประสิทธิ์ แก้วชมภู 884030713 4
70 บ้านแม่แฮใต้ Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายเสน่ห์ เตจ๊ะนา - 2
71 บ้านแม่หงานหลวง Array ปางหินฝน แม่แจ่ม นายทศพร คำภีระ 095-4498957 5
72 บ้านพุย สาขาพุยใต้ Array ปางหินฝน แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 53317488 1
73 บ้านแม่แดดน้อย Array แม่แดด กัลยาณิวัฒนา นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ 053-317489 2
74 บ้านห้วยปู Array แม่แดด กัลยาณิวัฒนา นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล 053-460039 4
75 บ้านแม่ตะละเหนือ Array แม่แดด กัลยาณิวัฒนา นายไพรัช ดวงจันทร์ 861864314 3
76 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ Array แม่แดด กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 53460039 2
77 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น Array แม่แดด กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 52082845 6
78 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ Array แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 932656232 2
79 บ้านแม่มุ Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายชัชพล แก้ววงค์วาน 639105573 6
80 บ้านแม่นาจร Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายธีรพงษ์ บุญเทียม 053-035276 2
81 บ้านแม่มะลอ Array แม่นาจร แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- - 4
82 บ้านแม่วาก Array แม่นาจร แม่แจ่ม นางสุพิชชา ปันศิริ 932250525 2
83 บ้านสบวาก Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายสมจิต ใจหาญ 053-460157 2
84 บ้านแม่แฮเหนือ Array แม่นาจร กัลยาณิวัฒนา นายยุทธนา คำวัง 0811116075 9
85 บ้านสบแม่รวม Array แม่นาจร แม่แจ่ม ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ 919755480 3
86 บ้านห้วยผา Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายเอกประภู อิ่นป้อ 857078809 3
87 บ้านแม่ซา Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายธนะชัย บุญศรี - 3
88 บ้านแม่หอย Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายชลวิทย์ ชื่นใจ 053-460163 3
89 บ้านแม่เอาะ Array แม่นาจร แม่แจ่ม นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล 52082850 5
90 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) Array แม่ศึก แม่แจ่ม นายสมยศ ใจหาญ 053-460152 4
91 บ้านขุนแม่นาย Array แม่ศึก แม่แจ่ม นายดุสิต สุขสบาย 063-1258847 3
92 บ้านผาละปิ กลุ่มเบญจมิตร แม่ศึก แม่แจ่ม นายธีรศักดิ์ ปอโชโร 53460179 3
93 บ้านปางอุ๋ง กลุ่มเบญจมิตร แม่ศึก แม่แจ่ม นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย 065-6388769 8
94 บ้านขุนแม่หยอด Array แม่ศึก แม่แจ่ม นายจักร พิชัย 052-082856 3
95 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ Array แม่ศึก แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 2
96 บ้านปางเกี๊ยะ Array แม่ศึก แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 053-460042 6
97 บ้านนากลาง กลุ่มเบญจมิตร แม่ศึก แม่แจ่ม นายโสภณ พรหมแก้ว 52082857 3
98 บ้านนาฮ่อง Array แม่ศึก แม่แจ่ม นายสงัด ร่มโพธิ์ 053-460044 4
99 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด กลุ่มเบญจมิตร แม่ศึก แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 052-082858 3
100 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ Array บ้านทับ แม่แจ่ม --ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา-- 1