ชื่อสถานศึกษา
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านห้วยผักกูด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2534
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Huaiphakkood

2534

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050121

130305

1050130305

1050050121

แม่ศึก

052-082858

huaiphakkood130305@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.76409343 , Long: 98.23487913