ชื่อสถานศึกษา
บ้านนาฮ่อง
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
1 กันยายน 2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Nahong

1 กันยายน 2482

9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสงัด ร่มโพธิ์

50050120

130303

1050130303

1050050120

แม่ศึก

053-460044

nahongschool@gmail.com

www.chiangmaierae6.go.t

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.68129281 , Long: 98.33815098