ชื่อสถานศึกษา
บ้านนากลาง
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านนากลาง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2516
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

naklang

2516

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายโสภณ พรหมแก้ว

50050119

130302

1050130302

1050050119

แม่ศึก

052082857

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130302

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.74613951 , Long: 98.21467413