ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านแม่สะต๊อบ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2532
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Mae-stob school

2532

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050117

130331

1050130331

1050050117

แม่ศึก

-

maestob98@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.72647409 , Long: 98.12356353