ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแม่นาย
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านพะแอดู ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

BanKhunMaeNai

2522

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายดุสิต สุขสบาย

50050113

130315

1050130315

1050050113

แม่ศึก

063-1258847

khunmaenay-school2011@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.63835738 , Long: 98.15796837