ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยผา
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้านบ้านห้วยผา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Huaypa school

พ.ศ.2520

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

ประถมศึกษา

นายเอกประภู อิ่นป้อ

50050107

130330

1050130330

1050050107

แม่นาจร

0857078809

Huaypa_school@Hotmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.86426621 , Long: 98.22090553