ชื่อสถานศึกษา
บ้านสบแม่รวม
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านบ้านสบแม่รวม ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2519
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

SOBMAERUAM

2519

9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร

อนุบาล-ประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ

50050106

130328

1050130328

1050050106

แม่นาจร

0919755480

-

Sobmaeruam2562@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.89593719 , Long: 98.32318336