ชื่อสถานศึกษา
บ้านสบวาก
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านบ้านสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
1 มกราคม 2486
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

sopwak

1 มกราคม 2486

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

ประถมศึกษา

นายสมจิต ใจหาญ

50050103

130301

1050130301

1050050103

แม่นาจร

053-460157

schoolsobwak2015@gmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.64022680 , Long: 98.37758429