ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่นาจร
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
6/6/2476
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

MAENAJON

6/6/2476

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายธีรพงษ์ บุญเทียม

50050100

130298

1050130298

1050050100

แม่นาจร

053-035276

maenajonschool@hotmail.com

www.maenajon.ac.th

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.68889748 , Long: 98.37752018