ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยปู
ส่วนท้องถิ่น
แม่แดด
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านบ้านใหม่ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

BanHuayPoo

2520

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล

50050094

130343

1050130343

1050050094

แม่แดด

053-460039

banhuaypoo@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.94017396 , Long: 98.37033749