ชื่อสถานศึกษา
หลวงพัฒนาบ้านพุย
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านบ้านพุย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2517
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Luangpattanabanphui

2517

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสาวอุสรา จินะสุข

50050085

130308

1050130308

1050050085

ปางหินฝน

828670597

banphuischool@gmail.com

?http://school.obec.go.

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.54126151 , Long: 98.23813744