ชื่อสถานศึกษา
สามัคคีสันม่วง
ส่วนท้องถิ่น
บ้านจันทร์
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านบ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
7/11/2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

SAMAKKHISANMUANG

7/11/2518

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางพัทรมน ยอดใจ

50050078

130340

1050130340

1050050078

บ้านจันทร์

-

-

n.sunmuang@gmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.10993380 , Long: 98.30311730