ชื่อสถานศึกษา
บ้านสามสบ
ส่วนท้องถิ่น
ท่าผา
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านสามสบ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 0
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bansamsob

พ.ศ. 2521

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอิศราวิทย์ จริยา

50050072

130282

1050130282

1050050072

ท่าผา

-

bansam2558@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.50179174 , Long: 98.46526489