ชื่อสถานศึกษา
บ้านต่อเรือ
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

TORUE

2482

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

ประถมศึกษา

นายจำรัส มูลแก้ว

50050063

130334

1050130334

1050050063

ช่างเคิ่ง

089-5557544

poolpul2500@hotmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.52295439 , Long: 98.36337511