ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยยา
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2519
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Huayya School

2519

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050060

130347

1050130347

1050050060

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง

654406940

day_tata@hotmail.com

data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130347

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.99775529 , Long: 98.26982773