ชื่อสถานศึกษา
บ้านแจ่มหลวง
ส่วนท้องถิ่น
แจ่มหลวง
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านบ้านแจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
22/05/2519
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banjamluang

22/05/2519

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายฝนเพชร ธงทาสี

50050059

130344

1050130344

1050050059

แจ่มหลวง

53317402

53317402

n.jamluang@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/158877284284911?fref=ts

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.02820790 , Long: 98.28782880