ชื่อสถานศึกษา
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2530
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bankongkhaek sakha banmaelu

พ.ศ.2530

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050057

130292

1050130292

1050050057

กองแขก

053460309

-

maelu@hotmail.co.th

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.44729678 , Long: 98.44702773