ชื่อสถานศึกษา
บ้านกองแขก
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2479
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bankongkhaek

2479

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ

50050052

130287

1050130287

1050050052

กองแขก

-

bankongkhaek@gmail.com

https://www.facebook.com/bankongkhaek

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.43521087 , Long: 98.39248470