ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยสะแพด
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
20 พฤษภาคม 2524
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banhuaysapad

20 พฤษภาคม 2524

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน

50050041

130067

1050130067

1050050041

แม่สอย

053-460140

huaysapad_school@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.18949611 , Long: 98.70008015