ชื่อสถานศึกษา
บ้านหนองคัน
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Nongkhun School

2484

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ สิงห์หล้า

50050037

130073

1050130073

1050050037

แม่สอย

-

-

nongkhun.nks@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.27750123 , Long: 98.63654230