ชื่อสถานศึกษา
บ้านโรงวัว
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
15 พฤษภาคม 2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

rongvour

15 พฤษภาคม 2484

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายธนกฤต ทาบุรี

50050036

130072

1050130072

1050050036

แม่สอย

052-081910

-

roungvour@gmail.com

-

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.29244458 , Long: 98.65354184