ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่สอย
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
20 พฤษภาคม 2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Maesoi school

20 พฤษภาคม 2483

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสุชา ยาไชยบุญเรือง

50050035

130071

1050130071

1050050035

แม่สอย

053032554

banmaesoi2560@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.28704622 , Long: 98.64890905