ชื่อสถานศึกษา
บ้านวังน้ำหยาด
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
2477
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Wangnumyad

2477

7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางเสาวนีย์ คำอุด

50050034

130070

1050130070

1050050034

แม่สอย

053-460162

wangnumyad@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.29513654 , Long: 98.64312878