ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ตะละ
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านบ้านแม่ตะละ ตำบลยั้งเมิน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2517
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmaetala

พ.ศ.2517

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายศุภวัฒน์ ณ ลำพูน

50020136

130534

1050130534

0

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน

0-5322-8532

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-30


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.93553933 , Long: 98.45793761