10,15,8,14,13,10,10
100%

100

จำนวนโรงเรียน
3,5,6,16,8,10,6
100%

14,112

นักเรียน [2562]
12,6,9,23,14,10,17
100%

894

จำนวนครู
12,6,9,23,14,10,13
100%

50

บุคลากรเขต

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
วิชา
ปีการศึกษา
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
-1
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2  ภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3  คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
ที่
วิชา
ปีการศึกษา
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
-1
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2  ภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3  คณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  วิทยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOOGLE MAP

โรงเรียนคุณภาพตำบล