ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามฯ และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ครู และบุคลากร น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 กันยายน 2563
2  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 กันยายน 2563
3  ข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 กันยายน 2563
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP Online น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 กันยายน 2563
5  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ตามโครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 สิงหาคม 2563
6  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 18 สิงหาคม 2563
7  พัฒนาบุคลากรในสังกัด นายชาญชัย แสงกร 30 กรกฎาคม 2563
8  อบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา นายชาญชัย แสงกร 13 กรกฎาคม 2563
9  ประชุมสัมนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล นายชาญชัย แสงกร 13 กรกฎาคม 2563
10  ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล นายชาญชัย แสงกร 4 กรกฎาคม 2563
11  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ถวายเทียนพรรษา นายชาญชัย แสงกร 3 กรกฎาคม 2563
12  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายชาญชัย แสงกร 2 กรกฎาคม 2563
13  ประชุมการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET นายชาญชัย แสงกร 23 มกราคม 2563
14  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” นายชาญชัย แสงกร 20 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ