ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
2  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2562 นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
3  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร และการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
5  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
6  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุมทางไกล ผู้บริหาร สพฐ. พบครูและบุคลากรทางการศึกษา นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
7  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
8  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
9  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมสรุปผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
10  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2566) นายชาญชัย แสงกร 25 ธันวาคม 2562
11  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายชาญชัย แสงกร 21 กันยายน 2562
12  ประชุมสรุปรายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2561 นายชาญชัย แสงกร 16 กันยายน 2562
13  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายชาญชัย แสงกร 8 กันยายน 2562
14  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ นายชาญชัย แสงกร 7 กันยายน 2562
15  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2562 นายชาญชัย แสงกร 20 สิงหาคม 2562
16  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 นายชาญชัย แสงกร 13 สิงหาคม 2562
17  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา นายชาญชัย แสงกร 5 สิงหาคม 2562
18  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 นายชาญชัย แสงกร 28 กรกฎาคม 2562
19  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2 นายชาญชัย แสงกร 19 กรกฎาคม 2562
20  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ถวายเทียนจำนำพรรษา นายชาญชัย แสงกร 19 กรกฎาคม 2562
21  ประชุมปฏิบัติการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต นายชาญชัย แสงกร 10 กรกฎาคม 2562
22  ประชุมปฏิบัติการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต นายชาญชัย แสงกร 9 กรกฎาคม 2562
23  ประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562 นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
24  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
25  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ