ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 ตุลาคม 2563
2  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 29 กันยายน 2563
3  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกันออกกำลังกายทุกวันพุธ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 10 กันยายน 2563
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 กันยายน 2563
5  ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 สิงหาคม 2563
6  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 23 สิงหาคม 2563
7  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชาญชัย แสงกร 30 กรกฎาคม 2563
8  ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 เครือข่าย น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
9  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
10  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียน 1/2563 ยุค โควิด-19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
11  มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ โรงเรียนโครงการ กพด.ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
12  ระชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ 8 โรงเรียน เรื่อง รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
13  ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
14  การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ“ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
15  การสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 15 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ดำเนินการโดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
16  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา :โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.. น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
17  จัดทำมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
18  นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.กัลยาณิวัฒนา,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ในการเตรียมความพร้อม และการทำ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
19  พิธีมอบทุน "โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท)" น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
20  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
21  ร่วมหารือและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
22   นิเทศติดตาม ให้กำลังใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
23  สรุปบทเรียนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
24  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
25   การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ