ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ระเบียบว่าด้วยพานักเรียนนอกสถานที่ (พ.ศ.2562 ล่าสุด) น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
2  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline นายชาญชัย แสงกร 23 สิงหาคม 2562
3  ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 23 กรกฎาคม 2562
4  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับเด็กปฐมวัย นายอำนาจ กิจเดช 11 กรกฎาคม 2562
5  ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด น.ส.ธนพร มาใหม่ 11 กรกฎาคม 2562
6  ประชุมสัมมนา การใช้งานระบบ Internet ให้ปลอดภัย นายชาญชัย แสงกร 9 กรกฎาคม 2562
7  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
8  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
9  โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน รวมพลังเด็กและเยาวชน "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
10  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
11  การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
12  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (14-15 กรกฎาคม 2561) นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ