ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ระเบียบว่าด้วยพานักเรียนนอกสถานที่ (พ.ศ.2562 ล่าสุด) น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 ธันวาคม 2562
2  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline นายชาญชัย แสงกร 23 สิงหาคม 2562
3  ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 23 กรกฎาคม 2562
4  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ (Computing Science) สำหรับเด็กปฐมวัย นายอำนาจ กิจเดช 11 กรกฎาคม 2562
5  การประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางอรพินท์ สิงห์ทอง 11 กรกฎาคม 2562
6  กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ นางอรพินท์ สิงห์ทอง 11 กรกฎาคม 2562
7  ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด น.ส.ธนพร มาใหม่ 11 กรกฎาคม 2562
8  กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ นางอรพินท์ สิงห์ทอง 11 กรกฎาคม 2562
9  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดกรองเด็กพิเศษ จุดเริ่มต้น พัฒนาศักยภาพให้ถูกทาง นางอรพินท์ สิงห์ทอง 10 กรกฎาคม 2562
10  ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562 นางอรพินท์ สิงห์ทอง 10 กรกฎาคม 2562
11  ประชุมสัมมนา การใช้งานระบบ Internet ให้ปลอดภัย นายชาญชัย แสงกร 9 กรกฎาคม 2562
12  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
13  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
14  โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน รวมพลังเด็กและเยาวชน "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
15  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
16  การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
17  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (14-15 กรกฎาคม 2561) นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ